Memento mori

~ زندگی کن ~

Memento mori

~ زندگی کن ~

Memento mori

به قول دوستان مرزی بین تخیل و واقعیت نمی بینم!

+ اگر حرفی داشتید اون بالا می تونید من و پیدا کنید :)

پیام های کوتاه
ب ابرهای متورم بالای سرش نگاه کرد و فکر کرد چ چیزی باعث شده بود با توریست ایتالیایی نرود؟ با آن مارکوپولوی زیبا.
اولین بار بود ک وفاداری اش محک می خورد، و او از نفس این تجربه، تجربه ای ک ب او امکان انتخاب می داد، شاد بود.
بعدها فکر کرد انتخابش را پیشاپیش کرده بود و فقط فرصت صرف نظر کردن ازادانه راضی اش می کرد.

+ محک زدن خودت نه فقط در ذهن بلکه در یک ماجرای واقعی ک ببینی چقد ب اعتقاداتت پایبندی و سربلند بیرون آمدن از آن عالیست.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۹/۱۲
فا طمه